International trilingual school

Dear students and parents

Dear students and parents

Welcome to the Light Academy, located in Bishkek, in the heart of the Capital City. The goal of our school is to educate the youth of the world; to take our productive place as leaders in the global community by offering our students a well-rounded education from Primary to Grade 11.

We are a community where the students’ needs are a priority and where traditional Kyrgyz and modern Western educational values are respected and encouraged to coexist. Light Academy offers educational programs designed to create a challenging academic environment that emphasizes learning as well as social and personal growth.

Light Academy is a school taking its first steps toward becoming a learning community that cultivates globally-conscientious individuals. Our aim is to integrate each of our student into the global community and in order to do that we will develop lifelong learners equipped with both skills and knowledge to effectively contribute to their society and environment, encourage responsibility, self-reflection, and critical thinking among the learners. We will provide an exceptional, technologically-advanced learning environment for the students to acquire their skills and values. 

We look forward to meeting you.

Урматтуу окуучулар жана ата-энелер

Урматтуу окуучулар жана ата-энелер

Бишкек шаарында жайгашкан Light Academy эл аралык үч тилдүү мектебине кош келиңиздер. Биздин мектептин максаты - дүйнө жаштарын тарбиялоо; окуучуларыбызга бала бакчадан баштап 11-класска чейинки көп дисциплинардык билим берүүнү сунуштоо менен дүйнөлүк коомчулуктун лидерлери катары татыктуу орунду ээлөө.

Биз окуучулардын муктаждыктарына артыкчылык берүү менен, салттуу кыргыз жана заманбап батыш илим берүү баалуулуктарын урматтаган жана кубаттаган коомбуз. Light Academy окууга, социалдык жана жеке өсүүгө басым жасаган академиялык чөйрөнү түзүүгө багытталган билим берүү программаларын сунуштайт.

Light Academy - бул глобалдуу абийирдүү инсандарды тарбиялаган окуу коомчулугуна айлануу үчүн алгачкы кадамдарын таштаган мектеп. Биздин максатыбыз – ар бир окуучубузду дүйнөлүк коомчулукка интеграциялоо жана бул үчүн биз өз коомуна жана айлана-чөйрөгө натыйжалуу салым кошуу үчүн жөндөмдүүлүктөр жана билимдер менен жабдылган өмүр бою окуучуларды өнүктүрүү, алардын арасында жоопкерчиликти, өзүн-өзү чагылдырууну жана критикалык ой жүгүртүүнү колдойбуз. Биз окуучулардын  көндүмдөрүн жана баалуулуктарын алуусу үчүн өзгөчө, технологиялык жактан өнүккөн окуу чөйрөсүн камсыз кылабыз.

Дорогие ученики и родители

Дорогие ученики и родители

Добро пожаловать в Light Academy , расположенную в Бишкеке, в самом сердце столицы. Цель нашей школы - воспитать молодежь мира; занять свое достойное место в качестве лидеров в мировом сообществе, предлагая нашим студентам многонаправленное образование с начальной школы до 11 класса.

Мы являемся сообществом, где потребности учащихся являются приоритетными, где уважают и поощряют сосуществование традиционных кыргызских и современных западных образовательных ценностей. Light Academy предлагает образовательные программы, разработанные для создания сложной академической среды, в которой особое внимание уделяется обучению, а также социальному и личностному росту.

Light Academy - это школа, делающая первые шаги к тому, чтобы стать учебным сообществом, которое воспитывает глобально сознательных людей.

Наша цель - интегрировать каждого нашего студента в глобальное сообщество, и для этого мы будем развивать учеников на протяжении всей жизни, прививая  навыки и знания для эффективного вклада в общество и окружающую среду, поощрять ответственность, самоанализ и критическое мышление учащихся. Мы обеспечим исключительную, технологически продвинутую учебную среду для приобретения студентами навыков и ценностей.