Kindergarten

Kindergarten

Our private school also has a kindergarten, where we prepare your children for school with effective teaching methods. This is very convenient if you have both adult children and preschool children. Groups are set from 4 to 6 years old.

What will you get?

 • Montessori teaching method
 • Trilingual lessons and games in 3 languages at once: English, Russian and Kyrgyz
 • 3 meals a day
 • professional educators and teachers
 • various entertainment and educational circles

Бала бакча

Биздин жеке менчик мектебибизде дагы бала бакча бар, биз балдарыңызды эффективдүү окутуу ыкмалары менен мектепке даярдайбыз. Эгер сизде чоңдор жана мектепке чейинки балдар болсо, бул абдан ыңгайлуу. Топтор 4 жаштан 6 жашка чейин түзүлөт.

Сиз эмне аласыз?

 • Монтессори методу боюнча окутуу
 • Үч тилдүү сабактар жана оюндар бир эле учурда 3 тилде: Англис, Орус жана Кыргыз
 • 3 маал тамак
 • профессионал педагогдор жана мугалимдер
 • ар кандай оюн-зоок жана билим берүү ийримдери

 

Детский сад

При нашей частной школе также имеется детский сад, где мы благодаря эффективным методикам обучения подготовим Ваших детей к школе. Это очень удобно, если у Вас есть как взрослые дети, так и дети дошкольного возраста наборы в группы осуществляется с 4 до 6 лет

Что вы получите?

 • обучение по методике Монтессори
 • Trilingual занятия и игры сразу на 3 языках: Английский, Русский и Кыргызский
 • 3 - разовое питание
 • профессиональные воспитатели и преподаватели
 • разные развлекательные и обучающие кружки

 

 

Related Articles

Primary & Secondary