Mission

1

LA MAIN MISSION IS TO PROVIDE EXCELLENCE IN EDUCATION

LA is an international trilingual school using English, Kyrgyz and Russian Languages as a medium of instruction with a curriculum from the Cambridge International Examinations (CIE) for children aged from 7 to 18 y.o.

Access to a full, enriched and creative Cambridge International Curriculum (IGCSE, A-level);

A speech therapist and an educational psychologist and support for every student’s individual needs;

Access to Kyrgyz State Curriculum

LA НЕГИЗГИ МИССИЯСЫ – БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ЖЫЙЫНТЫКТЫ КАМСЫЗ КЫЛУУ
LA 7 жаштан 18 жашка чейинки балдар үчүн Кембридж Эл аралык сынактарынын (CIE) окуу программасы менен англис, кыргыз жана орус тилдерин окутуучу эл аралык үч тилдүү мектеп.

Толук, байытылган жана чыгармачыл Кембридж Эл аралык Куррикулумуна (IGCSE, A-level) мүмкүнчүлүк алуу;

Логопед жана педагогикалык психологдун жардамы менен ар бир окуучунун жеке муктаждыктарын колдоо;

Кыргыз мамлекеттик окуу программасын алууга мүмкүнчүлүк

Миссия LA заключается в обеспечении высокого  уровня образования

  • LA - это международная школа, использующая английский и русский языки в качестве средства обучения с учебной программой Кембриджских международных экзаменов (CIE) для детей в возрасте от 7 до 18 лет.
  • Доступ к полной, обогащенной и творческой Кембриджской международной учебной программе (IGCSE, A-level);
  • Логопед и психолог по образованию и поддержка индивидуальных потребностей каждого ученика;
  • Доступ к Кыргызскому государственному учебному плану

 

Related Articles

Primary & Secondary

Kindergarten