Philosophy

2

LA Philoshophy

 • providing a safe, secure, stimulating and caring educational environment where children can grow and develop as individuals;
 • delivering a balanced and effective curriculum, using modern pedagogical methods with flexible approaches to teaching and learning so as to promote academic excellence;
 • fostering self-respect, self-discipline, independence and organizational skills for success in this rapidly changing world;
 • the equality and value of every member of the school community;
 • providing opportunities for the development of all members of the school community;
 • and very, very importantly
 • ensuring that every child in our care is a happy child!

Биздин принциптер

 • Балдардын инсан катары өсүп-өнүгүүсүн, коопсуздугун, дем берүүчү жана камкор билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;
 • Академиялык жетишкендиктерге көмөктөшүү үчүн окутууга жана окууга ийкемдүү мамиле кылуу менен заманбап педагогикалык методдорду колдонуу менен тең салмактуу жана натыйжалуу окуу планын жеткирүү;
 • Бул тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө ийгиликке жетүү үчүн өзүн-өзү сыйлоого, өзүн-өзү тартипке, көз карандысыздыкка жана уюштуруучулук жөндөмгө тарбиялоо;
 • Мектеп жамаатынын ар бир мүчөсүнүн тең укуктуулугу жана баалуулугу;
 • Мектеп жамаатынын бардык мүчөлөрүнүн өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу;
 • Эң негизгиси биздин камкордуктагы ар бир баланын бактылуу бала болушун камсыз кылуу!

Наши принципы

 • LA - это сообщество для эффективного преподавания и обучения. Мы стремимся развивать чувство собственного достоинства и удовольствие от учебы через стимулирующую, поддерживающую и подходящую среду, которая предоставляет всем членам школы возможности для раскрытия своего потенциала в интеллектуальной, физической, моральной и социальной сферах.
 • Мы ценим пунктуальность, честность, творчество, доброту, независимость, сочувствие, доверие, юмор и терпимость.
 • LA признает важность общения. Мы поощряем и поддерживаем эффективное общение между всеми членами школьного сообщества.

Related Articles

Primary & Secondary

Kindergarten