Primary & Secondary

 

Education from grades 1 to 4 is conducted in 3 languages: English, Russian and Kyrgyz. Also in the primary grades, we give children the opportunity to master such subjects as mathematics and homeland studies in an understandable language (optional)

Education from grades 5 to 11 is conducted according to the CAMBRIDGE program. Our school teaches according to the curricula of the British secondary education system, and in some subjects we have prepared textbooks ourselves, paying attention to the local and international curriculum

What will you get

 • teaching in international standards
 • teaching in 3 languages ​​(English, Russian and Kyrgyz)
 • teachers - native speakers and local specialists
 • qualified teaching staff
 • equipped classrooms according to the latest standards
 • preparation for international Cambridge exams IGCSE, A-LEVEL; as well as SAT, TOEFL.
 • additional sections and circles for the development of your children: robotics, dancing, chess, playing the komuz, gymnastics and much more
 • participation in international olympiads
 • three time meal a day
 • transport
 • textbooks

1-класстан 4-класска чейинки билим берүү 3 тилде: англис, орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт. Ошондой эле башталгыч класстарда балдарга математика, мекен таануу сыяктуу предметтерди түшүнүктүү тилде өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк беребиз (милдеттүү эмес)

5-класстан 11-класска чейинки билим берүү КЭМБРИДЖ программасы боюнча жүргүзүлөт. Биздин мектеп Улуу Британиянын орто билим берүү системасынын окуу пландары боюнча окутулат, кээ бир предметтер боюнча жергиликтүү жана эл аралык окуу пландарына көңүл буруп, окуу китептерин өзүбүз даярдап койдук.

Эмне аласыз

 • эл аралык стандарттык окутуу
 • 3 тилде окутуу (англис, орус жана кыргыз)
 • мугалимдер — эне тилдер жана жергиликтуу адистер
 • квалификациялуу педагогикалык кадрлар
 • акыркы стандарттарга ылайык жабдылган класстар
 • IGCSE, A-LEVEL эл аралык Кембридж сынактарына даярдоо; ошондой эле SAT, TOEFL.
 • балдарыңыздын өнүгүүсү үчүн кошумча секциялар жана ийримдер: робототехника, бий, шахмат, комуз чертүү, гимнастика жана башка көптөгөн нерселер
 • эл аралык олимпиадаларга катышуу
 • Күнүнө үч маал тамак
 • жеткирүү
 • окуу китептери

Обучение с 1 по 4 классы ведется на 3 языках: Английский, Русский и Кыргызский. Также в начальных классах мы даем возможность детям осваивать такие предметы как математика и родиноведение на понятном языке (по выбору)

Обучение с 5 по 11 классы ведется по программе CAMBRIDGE. Наша школа обучает по учебным программам британской системы среднего образования, а также по некоторым предметам мы сами подготовили учебники, обращая внимание на местную и международную программу

Что вы получите

 • обучение по международному стандарту
 • обучение на 3 языках (Английский, Русский и Кыргызский)
 • преподаватели - носители языка и местные специалисты
 • квалифицированный педагогический состав
 • оборудованные классы по последним стандартам
 • подготовка к международным Кембриджским экзаменам IGCSE, A-LEVEL; а также SAT, TOEFL.
 • дополнительные секции и кружки для развития Ваших детей: робототехника, танцы, шахматы, игра на комузе, гимнастика и многое другое
 • участие на международных олимпиадах
 • трехразовое питание
 • развоз
 • учебники

 

Related Articles

Kindergarten