Philosophy

2

LA Philoshophy

 • providing a safe, secure, stimulating and caring educational environment where children can grow and develop as individuals;
 • delivering a balanced and effective curriculum, using modern pedagogical methods with flexible approaches to teaching and learning so as to promote academic excellence;
 • fostering self-respect, self-discipline, independence and organizational skills for success in this rapidly changing world;
 • the equality and value of every member of the school community;
 • providing opportunities for the development of all members of the school community;
 • and very, very importantly
 • ensuring that every child in our care is a happy child!

Биздин принциптер

 • Балдардын инсан катары өсүп-өнүгүүсүн, коопсуздугун, дем берүүчү жана камкор билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;
 • Академиялык жетишкендиктерге көмөктөшүү үчүн окутууга жана окууга ийкемдүү мамиле кылуу менен заманбап педагогикалык методдорду колдонуу менен тең салмактуу жана натыйжалуу окуу планын жеткирүү;
 • Бул тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө ийгиликке жетүү үчүн өзүн-өзү сыйлоого, өзүн-өзү тартипке, көз карандысыздыкка жана уюштуруучулук жөндөмгө тарбиялоо;
 • Мектеп жамаатынын ар бир мүчөсүнүн тең укуктуулугу жана баалуулугу;
 • Мектеп жамаатынын бардык мүчөлөрүнүн өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу;
 • Эң негизгиси биздин камкордуктагы ар бир баланын бактылуу бала болушун камсыз кылуу!

Наши принципы

 • LA - это сообщество для эффективного преподавания и обучения. Мы стремимся развивать чувство собственного достоинства и удовольствие от учебы через стимулирующую, поддерживающую и подходящую среду, которая предоставляет всем членам школы возможности для раскрытия своего потенциала в интеллектуальной, физической, моральной и социальной сферах.
 • Мы ценим пунктуальность, честность, творчество, доброту, независимость, сочувствие, доверие, юмор и терпимость.
 • LA признает важность общения. Мы поощряем и поддерживаем эффективное общение между всеми членами школьного сообщества.

Mission

1

LA MAIN MISSION IS TO PROVIDE EXCELLENCE IN EDUCATION

LA is an international trilingual school using English, Kyrgyz and Russian Languages as a medium of instruction with a curriculum from the Cambridge International Examinations (CIE) for children aged from 7 to 18 y.o.

Access to a full, enriched and creative Cambridge International Curriculum (IGCSE, A-level);

A speech therapist and an educational psychologist and support for every student’s individual needs;

Access to Kyrgyz State Curriculum

LA НЕГИЗГИ МИССИЯСЫ – БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ЖЫЙЫНТЫКТЫ КАМСЫЗ КЫЛУУ
LA 7 жаштан 18 жашка чейинки балдар үчүн Кембридж Эл аралык сынактарынын (CIE) окуу программасы менен англис, кыргыз жана орус тилдерин окутуучу эл аралык үч тилдүү мектеп.

Толук, байытылган жана чыгармачыл Кембридж Эл аралык Куррикулумуна (IGCSE, A-level) мүмкүнчүлүк алуу;

Логопед жана педагогикалык психологдун жардамы менен ар бир окуучунун жеке муктаждыктарын колдоо;

Кыргыз мамлекеттик окуу программасын алууга мүмкүнчүлүк

Миссия LA заключается в обеспечении высокого  уровня образования

 • LA - это международная школа, использующая английский и русский языки в качестве средства обучения с учебной программой Кембриджских международных экзаменов (CIE) для детей в возрасте от 7 до 18 лет.
 • Доступ к полной, обогащенной и творческой Кембриджской международной учебной программе (IGCSE, A-level);
 • Логопед и психолог по образованию и поддержка индивидуальных потребностей каждого ученика;
 • Доступ к Кыргызскому государственному учебному плану

 

Primary & Secondary

Primary & Secondary

 

Education from grades 1 to 4 is conducted in 3 languages: English, Russian and Kyrgyz. Also in the primary grades, we give children the opportunity to master such subjects as mathematics and homeland studies in an understandable language (optional)

Education from grades 5 to 11 is conducted according to the CAMBRIDGE program. Our school teaches according to the curricula of the British secondary education system, and in some subjects we have prepared textbooks ourselves, paying attention to the local and international curriculum

What will you get

 • teaching in international standards
 • teaching in 3 languages ​​(English, Russian and Kyrgyz)
 • teachers - native speakers and local specialists
 • qualified teaching staff
 • equipped classrooms according to the latest standards
 • preparation for international Cambridge exams IGCSE, A-LEVEL; as well as SAT, TOEFL.
 • additional sections and circles for the development of your children: robotics, dancing, chess, playing the komuz, gymnastics and much more
 • participation in international olympiads
 • three time meal a day
 • transport
 • textbooks

1-класстан 4-класска чейинки билим берүү 3 тилде: англис, орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт. Ошондой эле башталгыч класстарда балдарга математика, мекен таануу сыяктуу предметтерди түшүнүктүү тилде өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк беребиз (милдеттүү эмес)

5-класстан 11-класска чейинки билим берүү КЭМБРИДЖ программасы боюнча жүргүзүлөт. Биздин мектеп Улуу Британиянын орто билим берүү системасынын окуу пландары боюнча окутулат, кээ бир предметтер боюнча жергиликтүү жана эл аралык окуу пландарына көңүл буруп, окуу китептерин өзүбүз даярдап койдук.

Эмне аласыз

 • эл аралык стандарттык окутуу
 • 3 тилде окутуу (англис, орус жана кыргыз)
 • мугалимдер — эне тилдер жана жергиликтуу адистер
 • квалификациялуу педагогикалык кадрлар
 • акыркы стандарттарга ылайык жабдылган класстар
 • IGCSE, A-LEVEL эл аралык Кембридж сынактарына даярдоо; ошондой эле SAT, TOEFL.
 • балдарыңыздын өнүгүүсү үчүн кошумча секциялар жана ийримдер: робототехника, бий, шахмат, комуз чертүү, гимнастика жана башка көптөгөн нерселер
 • эл аралык олимпиадаларга катышуу
 • Күнүнө үч маал тамак
 • жеткирүү
 • окуу китептери

Обучение с 1 по 4 классы ведется на 3 языках: Английский, Русский и Кыргызский. Также в начальных классах мы даем возможность детям осваивать такие предметы как математика и родиноведение на понятном языке (по выбору)

Обучение с 5 по 11 классы ведется по программе CAMBRIDGE. Наша школа обучает по учебным программам британской системы среднего образования, а также по некоторым предметам мы сами подготовили учебники, обращая внимание на местную и международную программу

Что вы получите

 • обучение по международному стандарту
 • обучение на 3 языках (Английский, Русский и Кыргызский)
 • преподаватели - носители языка и местные специалисты
 • квалифицированный педагогический состав
 • оборудованные классы по последним стандартам
 • подготовка к международным Кембриджским экзаменам IGCSE, A-LEVEL; а также SAT, TOEFL.
 • дополнительные секции и кружки для развития Ваших детей: робототехника, танцы, шахматы, игра на комузе, гимнастика и многое другое
 • участие на международных олимпиадах
 • трехразовое питание
 • развоз
 • учебники

 

Kindergarten

Kindergarten

Kindergarten

Our private school also has a kindergarten, where we prepare your children for school with effective teaching methods. This is very convenient if you have both adult children and preschool children. Groups are set from 4 to 6 years old.

What will you get?

 • Montessori teaching method
 • Trilingual lessons and games in 3 languages at once: English, Russian and Kyrgyz
 • 3 meals a day
 • professional educators and teachers
 • various entertainment and educational circles

Бала бакча

Биздин жеке менчик мектебибизде дагы бала бакча бар, биз балдарыңызды эффективдүү окутуу ыкмалары менен мектепке даярдайбыз. Эгер сизде чоңдор жана мектепке чейинки балдар болсо, бул абдан ыңгайлуу. Топтор 4 жаштан 6 жашка чейин түзүлөт.

Сиз эмне аласыз?

 • Монтессори методу боюнча окутуу
 • Үч тилдүү сабактар жана оюндар бир эле учурда 3 тилде: Англис, Орус жана Кыргыз
 • 3 маал тамак
 • профессионал педагогдор жана мугалимдер
 • ар кандай оюн-зоок жана билим берүү ийримдери

 

Детский сад

При нашей частной школе также имеется детский сад, где мы благодаря эффективным методикам обучения подготовим Ваших детей к школе. Это очень удобно, если у Вас есть как взрослые дети, так и дети дошкольного возраста наборы в группы осуществляется с 4 до 6 лет

Что вы получите?

 • обучение по методике Монтессори
 • Trilingual занятия и игры сразу на 3 языках: Английский, Русский и Кыргызский
 • 3 - разовое питание
 • профессиональные воспитатели и преподаватели
 • разные развлекательные и обучающие кружки