Image
Image
Having a vision that our school is a place where new ideas are born, talents nourished and knowledge improved, we would like to encourage our students and parents to join us in our common efforts and share with us the joy of success.

We offer

 • Native English Teachers from the USA, Canada, England, Philippines and other countries;
 • Dedicated, caring and supportive staff with individual approach to each child;
 • Excellent computer and IT facilities;
 • Completely modernized, child-friendly, purpose-built building with fully furnished and spacious classrooms;
 • Maximum class size target of 20 students;
 • Comprehensive After-school Program including Art, Music, Dance, Cooking, Programming, Table tennis, Chess, Athletics, Robotics, Taekwondo and Gymnastics;
 • School meals three times a day including breakfast, lunch and dinner
 • Integrity
  Diversity
  Excellence
  Collaboration

Image
Биздин мектеп жаңы идеялар жаралган, таланттар азыктанган жана билим өркүндөтүлгөн жер экенин түшүнүү менен биз окуучуларыбызды жана ата-энелерибизди биздин жалпы аракетибизге кошулууга жана ийгиликтин кубанычын биз менен бөлүшүүгө үндөгүбүз келет.

Биздин сунуш

 • АКШ, Канада, Англия, Филиппин жана башка өлкөлөрдөн келген англис тили мугалимдери;
 • Ар бир балага жекече мамиле жасаган, камкор жана колдоочу кызматкерлер;
 • Эң сонун компьютер жана IT каражаттары;
 • Толугу менен модернизацияланган, балдарга ылайыктуу, толук эмерек менен жабдылган жана кенен класстык бөлмөлөрү бар атайын курулган имарат;
 • Класстын максималдуу саны 20 окуучудан турат;
 • Мектептен кийинки комплекстүү программа, анын ичинде искусство, музыка, бий, ашпозчулук, программалоо, стол тенниси, шахмат, жеңил атлетика, робототехника, таэквондо жана гимнастика;
 • Мектепте үч маал тамактануу
 • бүтүндүк
 • ар түрдүүлүк
 • артыкчылык
 • кызматташуу
Image
Видя, что наша школа – это место, где рождаются новые идеи, взращиваются таланты и совершенствуются знания, мы хотели бы призвать наших учеников и родителей присоединиться к нам в наших общих усилиях и разделить с нами радость успеха.

Мы предлагаем 

 • Преподаватели-носители английского языка из Южной Африки, Австрии, Филиппин и других стран;
 • Преданный, заботливый и поддерживающий персонал с индивидуальным подходом к каждому ребенку;
 • Современное компьютерное и информационное оборудование;
 • Полностью модернизированное, удобное для детей, специально построенное здание с оборудованными и просторными классами;
 • Максимальный размер класса - 20 учеников; 
 • Комплексная программа послешкольного образования, включающая искусство, музыку, танцы, кулинарию, программирование, настольный теннис, шахматы, легкую атлетику, робототехнику, тхэквондо и гимнастику;
 • Школьное питание три раза в день, включая завтрак, обед и ужин.
 • Целостность    
 • Разносторонность 
 • Превосходство
 • Сотрудничество